9.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   Bank Millennium   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Warszawie  I  Wydział Cywilny ,  referent SSA Roman Dziczek  wyrokiem z dnia  9.08.2022  (sygn. akt: I ACa  238/22  ) na rozprawie  oddalił apelację Bank Millennium  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2021  r. sygn. akt : XXVIII C 4038/21   zmieniając wyrok  w punkcie drugim częściowo w ten sposób, że oddalił  powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 87 472,92 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) od dnia 2 października 2018 r. do dnia zapłaty i od kwoty 201 060,69 zł (dwieście jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz zastrzega, że zapłata zasądzonych kwot głównych nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów na rzecz pozwanego Banku kwoty 252 500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)  ,  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank Millennium S.A.   jest nieważna , zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  8050  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.