Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie).

2. Administratorem danych osobowych jest adwokat Paweł Przybyłowski. Dane kontaktowe: Kancelaria Adwokacka ul. Olchowa 11, 81-526 Gdynia, Tel. 58 620 63 43, email: kancelaria@przybylowski.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu reprezentowania klientów przed prokuraturami, sądami, organami administracji, komornikami, innymi instytucjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. zgoda osoby, której dotyczą dane.

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia postępowania w sprawie.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych wiąże się z niemożliwością wykonania umowy.

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem zgody.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.