Pomoc
Polisolokaty

Skontaktuj się z nami – otrzymasz szybką konsultację

Formularz - Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Pomoc w sprawie polisolokat

Polisolokaty to produkty finansowe zawierające umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

Na treść stosunku prawnego składa się umowa ubezpieczenia oraz element inwestycyjny, a ubezpieczony zobowiązuje się do długotrwałego (nawet do kilkunastu lat) opłacania składek.

Polisolokaty okazały się być produktami, na których konsumenci jako ubezpieczyciele mogli stracić więcej niż zyskać ze względu na praktykę jaką stosowały banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w formułowaniu i zawieraniu umów. Szczególnie bezprawne okazały się być wysokie opłaty likwidacyjne, jeżeli ktoś chciał zrezygnować z umowy wcześniej, a także sposób obliczania przez bank zysków po stronie ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) jest nieważna , jeżeli narusza zasady współżycia społecznego oraz naturę stosunku zobowiązaniowego oraz została ukształtowana jednostronnie przez Ubezpieczyciela.

Sytuacja taka ma miejsce między innymi, kiedy warunki umowy nie pozwalają na określenie wysokości świadczenia, a czasami możliwy jest ostateczny brak korzyści dla konsumenta (na koniec okresu umowy konsument otrzymuje jedynie zwrot swojego wkładu pomniejszony o podatek ). W umowie powinien zostać jasno określony wskaźnik indeksacji niezależny od którejkolwiek ze stron.

Polisolokaty
Wyrok sądowy

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Umowy o polisolokaty należy poddać wykładni prawnej pod kątem błędu i nieuczciwej praktyki rynkowej w jaki sposób konsumentowi przedstawiono ofertę – poziom jasności i zrozumiałości, dokładnego poinformowania konsumenta o możliwych korzyściach, ale także potencjalnych stratach, ryzyku inwestycyjnym i wysokości opłat likwidacyjnych.

Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe w umowach o polisolokaty stosowały niezwykle wysokie opłaty likwidacyjne za wycofanie środków przed czasem. Zgodnie z dobrymi obyczajami opłata likwidacyjna powinna być proporcjonalna do realnie poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów. Przejęcie przez ubezpieczyciela ogromnej części wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych wydatków narusza dobre obyczaje. W tej kwestii głos zabrał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podnosząc, że pobieranie wysokich opłat likwidacyjnych stanowi przerzucenia ryzyka gospodarczego na konsumenta. Także Sądy niejednokrotnie wypowiadały się na temat niedozwolonego charakteru opłaty likwidacyjnej, a niektóre z takich zapisów umów trafiły na listę klauzul niedozwolonych.

Oferta

Dlaczego warto?

Adwokat Paweł Przybyłowski Gdynia

Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa.  Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.