9.06.2021 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Leszek Jantowski,  ) sygn. akt: V ACa 127/21 na rozprawie  w  dniu 9.06.2021 r. oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 20.11.2020 r. ( sygn. akt: I C 1077/20   )  , który ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego   zawartej  w  2007 r. pomiędzy  powodem a EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego).

Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji wskazując, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone po eliminacji, których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Wskazano także na fakt, iż zapisy przedmiotowej umowy nie były ze stroną powodową indywidualnie ustalone.

Sąd odniósł się także do zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank, wskazując iż zdaniem sądu zarzut taki możliwy jest jedynie w zakresie umów wzajemnych, w których nie zachodzi jednorodność świadczeń stron, a w przedmiotowej sprawie obu stronom przysługuje świadczenie pieniężne.

Ponadto Sąd wskazał, iż strona pozwana nie wykazała aby w sposób prawidłowy w znaczeniu materialnoprawnym złożyła powodom oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania, gdyż do pisma procesowego zawierającego przedmiotowy zarzut nie dołączono żadnego potwierdzenia odbioru oświadczenia przez stronę powodową.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.