31.05.2021 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli,   Asesor Sądowy Michał Ciba  wyrokiem z dnia 31.05.2021r. ( sygn. akt: I C  2076/20  )  ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w 2008 r. jest nieważna, zasądził  od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powodów kwotę 60 090,13 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i trzynaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie oddala powództwo, zasądził  od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powodów  kwotę 6417 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych), w tym kwotę 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zawarta przez strony umowa kredytu hipotecznego z  2008 roku jest  nieważna z tego powodu, że narusza zasadę swobody umów, pozostając w sprzeczności z naturą stosunku jakim jest umowa, jak również w sprzeczności z naturą kredytu oraz zasadami współżycia społecznego.

W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu będącej przedmiotem oceny sądu wykraczają poza granice swobody umów, gdyż są sprzeczne z istotą waloryzacji umownej.

Sąd podzielił argumentację powodów, że zawarte w umowie klauzule określające sposób ustalenia świadczeń kredytobiorców w sposób odwołujący się do tabel kursowych banku są postanowieniami niedozwolonymi w rozumieniu art. 3851 k.c., a zatem nie wiążą powodów. Konsekwencją wyeliminowania tych klauzul z umowy jest z kolei jej nieważność, gdyż pozostała treść umowy wyznacza stosunek prawny niezgodny z naturą umowy, którą strony chciały zawrzeć.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.