9.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG  – umowa  kredytu jest  nieważna  w całości

Sąd Apelacyjny w Warszawie  VI   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Agata Zając   wyrokiem z dnia  9.05.2022  r.  (sygn. akt: VI  ACa   787/20) na  rozprawie  na skutek apelacji  Raiffeisen Bank International   AG  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia  3.08.2020  r. ( sygn. akt:  XXV C 128/19   )  zmienił zaskarżony wyrok wyroku  Sądu I instancji w zakresie  pkt. I i II wyroku poprzez oddalenia powództwa co do odsetek za okres od dnia 21.09.2018 r. do dnia  4.12.2021 r. , zmienił pkt. III wyroku poprzez zasądzenie od Banku na rzecz powodów kwotę   9519 PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  w pozostałym zakresie oddalił obie apelacje , zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę  4550  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zdaniem Sądu , ustalenia Sądu I instancji są prawidłowe. Abuzywność zapisów występuje w umowie, błędnie było ustalenie , że można utrzymać kredyt w  PLN  w stawce LIBOR.

Zdaniem SA po wyeliminowaniu  klauzul abuzywnych zgodnie z TSUE i SN  dochodzi do  upadku umowy – unieważnienie umowy. Decydujące było stanowisko powodów , którzy zażądali  unieważnienia umowy. Na podstawie rrt. 5 kc  oddalono zarzut zatrzymania  zgłoszony przez Bank.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.