8.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Piotr Kowalski wyrokiem z dnia  8.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  796/20)  na rozprawie ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat  zawarta w 2008 r. między  Nordea Bankiem Polska Spółką Akcyjną  z siedzibą w Gdyni jako kredytodawcą a powodami jako kredytobiorcami   jest  nieważna, zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku  Polskiego Spółki Akcyjnej  z siedzibą w Warszawie  łącznie na rzecz powodów  kwotę 419.133 zł, 69 gr.  oraz 2.087, 11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi  od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Ustalił, że  spłata dokonana na rzecz jednego z powodów, w jakiejkolwiek części wyżej wskazanych  kwot  zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty tej części wobec pozostałego powoda, Oddalił powództwo odnośnie żądania odsetek za opóźnienie od dnia 13 maja 2020 r. do dnia 11 czerwca 2020 r. , Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku  Polskiego Spółki Akcyjnej  z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów  kwotę 1.000 zł. tytułem zwrotu opłaty sądowej, kwotę 2.000 zł. tytułem zwrotu zaliczki na biegłego  oraz kwotę 10.834  zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Ustala, że  spłata dokonana na rzecz jednego z powodów , w jakiejkolwiek części wyżej wskazanych  kwot  zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty tej części wobec pozostałego powoda, Nakazał ściągnąć od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku  Polskiego Spółki Akcyjnej  z siedzibą w Warszawie  na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 1.121 zł, 76 gr. tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.