8.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSR del. do SO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  8.01.2021 r.  ( sygn. akt:   I C  252/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego  z  2008 roku podpisanego  z Nordea Bank S.A. , zasądził od Banku kwotę 148 072 PLN  wraz  z należnymi ustawowymi odsetkami  oraz zasądził kwotę 6 434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Sąd podkreślił iż w jego ocenia konstrukcja zawartej umowy jest dopuszczalna, jednakże obowiązkiem Banku jest odpowiednie poinformowanie konsumentów o wszelkich skutkach wynikających z umowy. Sąd zauważył iż Bank z obowiązku stosownego pouczenia nie wywiązał się. 

Podkreślił także iż samo podpisanie oświadczeń dotyczących ryzyka kursowego nie jest wystarczające do spełnienia powyższego obowiązku. 

Zdaniem Sądu konsumenci w przedmiotowej sprawie zostali wprowadzeni przez Bank w błąd. W umowie znajdowały się kwoty zarówno w PLN jak i CHF, co było niejednoznaczne. 

Sąd zauważył także iż w umowie nie określono mechanizmu ustalenia kursów walut wobec czego Bank miał w tym zakresie zupełną dowolność, podkreślił iż mechanizmu tego nie znali nawet pracownicy Banku. Zdaniem Sądu po usunięciu klauzul niedozwolonych nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.