8.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSR del. do SO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  8.01.2021 r.  ( sygn. akt:   I C  252/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego  z  2008 roku podpisanego  z Nordea Bank S.A. , zasądził od Banku kwotę 148 072 PLN  wraz  z należnymi ustawowymi odsetkami  oraz zasądził kwotę 6 434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Sąd podkreślił iż w jego ocenia konstrukcja zawartej umowy jest dopuszczalna, jednakże obowiązkiem Banku jest odpowiednie poinformowanie konsumentów o wszelkich skutkach wynikających z umowy. Sąd zauważył iż Bank z obowiązku stosownego pouczenia nie wywiązał się. 

Podkreślił także iż samo podpisanie oświadczeń dotyczących ryzyka kursowego nie jest wystarczające do spełnienia powyższego obowiązku. 

Zdaniem Sądu konsumenci w przedmiotowej sprawie zostali wprowadzeni przez Bank w błąd. W umowie znajdowały się kwoty zarówno w PLN jak i CHF, co było niejednoznaczne. 

Sąd zauważył także iż w umowie nie określono mechanizmu ustalenia kursów walut wobec czego Bank miał w tym zakresie zupełną dowolność, podkreślił iż mechanizmu tego nie znali nawet pracownicy Banku. Zdaniem Sądu po usunięciu klauzul niedozwolonych nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.