7.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Pekao Bank Hipoteczny  S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Warszawie I Wydział Cywilny (referent  SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska) sygn. akt: I ACa  303/21  wyrokiem na rozprawie w  dniu  7.04.2022 r., w wyniku rozpoznania apelacji od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia  20 listopada 2020 r., sygn. akt  III C 1646/18  zmienił zaskarżony wyrok częściowo w punkcie pierwszym litera a oraz litera w b w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 70 084,32 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze) oraz od kwoty 21 186,76 CHF (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć franków szwajcarskich i siedemdziesiąt sześć centymów) za okres od 4 kwietnia 2022r. do dnia zapłaty, częściowo w punkcie pierwszym w ten sposób, że zapłata zasądzonej od PEKAO Banku Hipotecznego spółki akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwoty 70 084,32 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze) oraz kwoty 21 186,76 CHF (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć franków szwajcarskich i siedemdziesiąt sześć centymów) nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów na rzecz PEKAO Banku Hipotecznego spółki akcyjnej w Warszawie zapłaty kwoty 266 621,39 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy); zasądził  od PEKAO Banku Hipotecznego spółki akcyjnej w Warszawie na rzecz  powodów kwotę 4050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego; oddalił  apelację w pozostałym zakresie tj. w zakresie   przesłankowego ustalenia nieważności umowy kredytu  zawartej  z  Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Zdaniem Sądu, tylko zarzut zatrzymania był zasadny. Umowa kredytu jest umową wzajemną, co potwierdził Sąd Najwyższy. Brak pouczenia o ryzyku kursowym konsumentów, występują klauzule abuzywne, dlatego umowa kredytu jest  nieważna. TSUE  przesądził , że doszło do niewłaściwego pouczenia o ryzyku kursowym.Teoria 2 kondykcji  ma zastosowanie.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.