4.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Elżbieta Milewska – Czaja) sygn. akt: V ACa  192/21  wyrokiem na rozprawie  w  4.11..2021 r. oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 7.01.2021  r. (sygn. akt: I C 119/20)  i zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050 PLN.

Sąd wskazał, iż orzeczenie Sądu Okręgowego było prawidłowe. W analizowanej umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które dotyczyły głównego świadczenia stron, wobec czego umowa ta jest bezskuteczna. Sąd podkreślił, iż uzupełnienie umowy możliwe byłoby jedynie w sytuacji wyrażenia przez konsumenta zgody na wprowadzenie nowego zapisu

Ponadto Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił uwagę na aktualne orzecznictwo TSUE wskazujące na konieczność rzetelnego poinformowania konsumentów. Konsument powinien zostać poinformowany w takim zakresie, aby mógł podjąć świadomą decyzję o wzięciu na siebie ryzyka związanego z umową, Sąd wskazał iż w przedmiotowej sprawie informacje te były szczątkowe.

Co więcej postanowienia umowy zawartej z konsumentem powinny być jasne i przejrzyste.

Wyrok jest prawomocny

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.