31.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP   S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku V  Wydział Cywilny , referent  SSA  Teresa Karczyńska – Szumilas   sygn. akt: V  ACa  38/22  wyrokiem na rozprawie w  dniu  31.03.2022 r. oddalił apelację PKO BP  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt XV C 1133/20, który ustalił nieważność umowy kredytu zawartej  z NORDEA Bank Polska S.A. i zasądził od PKO BP  S.A. na rzecz powodów kwotę 8100 PLN.

Zdaniem Sądu, ocena dokonana przez Sąd I instancji w zakresie abuzywności klauzul była prawidłowa, dotyczy to głównego świadczenia stron, było niejednoznaczne.  Niewystarczający  był zakres informacji o ryzyku.  Sąd podkreśla, iż sama umowa była odmienna niż ogólne warunki i nie dawała możliwości spłaty kredytu w CHF, inaczej nie byłoby aneksu. Brak jednoznacznego wskazania kwoty kredytu przekracza zasadę swobody umów, kredyt w PLN z klauzulą waloryzacyjną do CHF i świadczenia główne – wzór z nie więcej niż, mogła być to inna kwota. Kryteria określenia ceny lub wartości świadczenia nie mogą być zastrzeżone dla jednej ze stron, przekroczenie zasady swobody umów. Sąd dodaje dodatkowo o tym, iż umowa nieważna po eliminacji klauzule.

Podkreślenie, że dla interesu prawnego jest istotne to, że umowa nie została w całości wykonana.

Zarzut zatrzymania zgłoszony i uzupełniony, składane pisma zgodnie z podniesionym zarzutem, ale elementem niezwykle istotnym jest brak wymagalności roszczenia Banku. Zarzut zatrzymania i potrącenia jest uzależniony od wymagalności, decyduje art. 454 KC czyli wezwanie do zapłaty. Nawet gdyby uznać wzajemność umowy i ewentualność zarzutu to i tak konieczna jest wymagalność roszczenia.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.