30.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Leszek Jantowski  ) sygn. akt: V ACa 572/21  wyrokiem na rozprawie  w  30.12.2021 r. oddalił apelację PKO BP   od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 23.06.2021   r. (sygn. akt: XV  C   371/20  )  i zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN , zmienił  pkt II i III wyroku w ten sposób, iż odsetki od zasądzonych kwot liczone są do dnia 30.11.2021 r., a spełnienie świadczenia na rzecz powodów powinno nastąpić po zaoferowaniu spełnienia świadczenia na rzecz banku w kwocie 402 314,83 zł,  albo jego zabezpieczeniu.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu I instancji co do nieważności umowy kredytu, wskazując iż w przedmiotowej umowie znajdowały się klauzule niedozwolone dotyczące przeliczania kredytu w CHF według tabel kursowych banku.  Sąd podkreślił także, iż konsumenci nie zostali odpowiednio pouczeniu o ryzyku związanym z umową, a także zwrócił uwagę na brak indywidualnego negocjowania postanowień umowy.

Sąd uznał jednak, iż zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank w postępowaniu apelacyjnym był skuteczny, zatem uzależnił spełnienie świadczenia na rzecz powodów od zaoferowania spełnienia świadczenia na rzecz banku w kwocie równiej wypłaconego kapitału.

Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.