30.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Pekao S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ( SSA Małgorzata Zwierzyńska , SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska wyrokiem z dnia 30.12.2019 r.  ( sygn. Akt: I ACa  677/19 ) oddalił  apelację Banku w całości od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku ( sygn. akt: XV C 1140/17 )  i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów adwokackich.

Kredytobiorca zawarł umowę kredytu denominowanego z Bankiem BPH S.A. w Krakowie  w 2005 roku, którego następca prawnym jest Bank Pekao  S.A.

Sąd Apelacyjny oparł się o pogląd wyrażony ostatnio przez Sąd Najwyższy z dnia 29 października 2019 roku wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 uznając iż wpisanie do umowy kwoty kredytu w CHF było kamuflażem rzeczywistej treści umowy, która od początku miała być umową kredytu złotowego. Sąd Apelacyjny wskazał, iż nawet we wnioskach kredytowych strony od początku wskazywały na pewną kwotę złotych, a nie CHF.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi we wskazanym powyżej wyroku Sądu Najwyższego, Sąd doszedł do wniosku, iż umowa łącząca strony jest kredytem złotowym i tak od samego początku powinna być wykonywana według stawki LIBOR.  Żadna ze stron od samego początku nie mogła żądać od drugiej strony jakiejkolwiek kwoty w CHF lub dokonywać przeliczeń do CHF kwoty kredytu. Wypowiedzenie umowy kredytu przez Bank było bezskuteczne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.