30.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH  S.A. –  umowa kredytu nieważna w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I Wydział Cywilny , SSA Małgorzata Idasiak – Grodzińska  sygn. akt: I ACa  157/22  wyrokiem na rozprawie w  dniu  30.03.2022 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. sygn. akt XV C 403/21, który ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z  Bank BPH  S.A.  w ten sposób, że w pkt II wyroku z rozstrzygnięcia wyeliminował słowo: „solidarnie” oraz odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził  do dnia 10 marca 2022 r. i zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 145.440,01 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i jeden grosz) obejmującej wartość wypłaconego powodom kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty, w punkcie IV (czwartym) o tyle tylko, że z rozstrzygnięcia eliminuje słowo: „solidarnie”; oddalił  apelację  w pozostałym zakresie, zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.