30.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy  w Warszawie V Wydział Cywilny  Odwoławczy SSO Magdalena Majewska, wyrokiem z dnia 30.01.2023 r. ( sygn. akt: V Ca 2071/22 ) na skutek apelacji powodów i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok w punkcie drugim w ten sposób, że nadał mu treść: „zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niepodzielnie na rzecz powodów  kwotę  8 067,46 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 lutego 2020 do dnia zapłaty;” oraz w punkcie trzecim w ten sposób, że nadał mu treść: ” ustala, że powodowie wygrali sprawę w 100%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.”; oddalił apelację pozwanego w całości, zasądził od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niepodzielnie na rzecz powodów kwotę 3 200 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej, w tym kwotę 2 700 PLN  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.
Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji błędnie ustalił, iż umowa może być dalej wykonywana po usunięciu klauzul niedozwolonych. Zdaniem Sądu – umowa kredytu jest nieważna. Sąd podkreślił, iż powodowie od początku powoływali się na nieważność umowy, ponadto utrzymanie umowy w mocy byłoby sprzeczne z wolą stron.
Sąd wskazał również, iż zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania  jest bezskuteczny, gdyż umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.