25.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Anna Strugała wyrokiem z dnia  25.01.2023  (sygn. akt: V ACa  567/22) na rozprawie oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2022r. sygn. akt I C 496/20, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.  jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II (drugim) o tyle tylko, że ustawowe odsetki za opóźnienie zasądził od dnia 18 lipca 2020r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo o zapłatę odsetek od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. oddalił  apelację w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę  8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
Sąd podzielił pogląd, że taki wyrok ustalający pozwala na wykreślenie hipoteki.  Dokumentacja i oświadczenia wskazywane przez Bank powinny być oceniane jako próba zbierania materiału dowodowego, co nie świadczy o zakresie informacji. Zrozumienie nie pod kątem gramatycznych, ale rzeczywistych skutków, sama wiedza, iż kursy walut są zmienne jest odmienna od wpływu tego faktu na umowę. Skoro porównywano kredyt indeksowany do kredytu złotowego to wzbudzało poczucie, że jest to po prostu kredyt tańszy. Wymagalność nie od chwili doręczenia pozwu, bezzwłoczność w rozumieniu art. 455 KC Sąd rozumie jako termin 2 tygodniu jako czas na analizę stanu i ewentualną zapłatę. Dla skuteczności zarzutu zatrzymania konieczne jest uprzednie wezwanie do spełnienia wierzytelności, wierzytelność musi być wymagalna. Konsument nie może być w gorszej sytuacji niż Bank. W przypadku świadczeń jednorodzajowych taki zarzut jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej instytucji, należy wykorzystywać potrącenie przewidziane dla świadczeń pieniężnych.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.