27.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA  Zbigniew Merchel   ) sygn. akt: I ACa   886/20  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  27.09.2021 r. oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG

w zakresie pkt. I  Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 września 2020 r., sygn. akt XV C 1284/19,   który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2006 r. zawartą z EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważną w całości , zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II. (drugim) w ten sposób, że zasądził  od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  na rzecz powodów kwotę 110.358,08 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiem groszy ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; oddalił  apelację w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  na rzecz powodów kwotę 4.050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd podzielił  stanowisko Sądu I instancji co do oceny materiału dowodowego oraz wykładni umowy kredytowej.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.