27.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Agnieszka Gieral – Siewielec   wyrokiem z dnia  27.06.2022 r.  (sygn. akt: I C  83/20   ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu z 2006 r.  zawarta  z  Bank Millennium   S.A.  jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium S.A.   na rzecz powodów  kwotę  175384  PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę  6434   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił  powództwo  w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.