27.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SR del.  do SO Monika Bakuła-Steinborn   wyrokiem z dnia  27.06.2022 r.  (sygn. akt: I C 812/20    ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank

International AG   na rzecz powodów  kwotę 87693  PLN  oraz kwotę  32032 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę  17434   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Zdaniem Sądu umowa kredytu stron jest nieważna. Sąd podkreślił, że kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani o ryzyku wynikającym z umowy.  Ponadto umowa zawiera klauzul pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie świadczenia kredytobiorców, a po ich usunięciu umowa nie może być dalej wykonywana.  Sąd Okręgowy odwołał się do jednolitego orzecznictwa  Sądu Najwyższego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.