27.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank  Polska S.A. – umowy  kredytu są nieważne  w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Przemysław Banasik   wyrokiem z dnia  27.04.2022  r.  (sygn. akt: I ACa   1140/21) na  rozprawie  na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.10.2021 r. ( sygn. akt:  XV C  86/21 )  zmienił zaskarżony wyrok tylko w zakresie daty początkowej naliczania odsetek  poprzez wpisanie 28.09.2021 r. , w pozostałym zakresie oddalił apelację, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny   powołał  się na wyroki SN  z dnia 3.02.2022 r. w zakresie podstaw do unieważnienia umów kredytowych. Nie ulega wątpliwości , że są klauzule abuzywne w umowie kredytowej, a po ich usunięciu dochodzi do unieważnienia umowy kredytowej. SN  w dniu 7.05.2021 r.  wskazał  na roszczenia banku i konsumenta.  Zarzut  potrącenia  jako zarzut ewentualny,  musi być prawidłowo zgłoszony. Powód udzielił pełnomocnikowi  tylko pełnomocnictwo procesowe. W apelacji został powtórzony ten zarzut, ale nie został skierowany do powoda. Moment zgłoszenia zarzut potrącenia – istotne jest wymagalność roszczenia. Musi poprzedzać wezwanie do zapłaty, w  tym przypadku nie był to dzień złożenia pozwu. Roszczenie  banku jest uzależnione od zachowania konsumenta.

W zakresie zarzutu  zatrzymania  Sąd nie podziela poglądów Sądu I instancji, że umowa kredytu nie jest  umową wzajemną. Nie  uwzględnił jednak zarzutu zatrzymania , gdyż brak było czynności materialnoprawnej, jedynie zarzut procesowy.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.