27.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA Agnieszka Witczak -Słoczyńska wyrokiem z dnia  3.03.2023  (sygn. akt: I  ACa   1320/22) na rozprawie  oddalił apelację  mBank   S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt XV C 912/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   BRE  Bank  S.A.  jest nieważna,  zmienił  zaskarżony wyrok w punkcie III (trzecim) w ten sposób, że zasądził  od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.209 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia zapłaty, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę  4925    PLN tytułem zwrotu kosztów procesu  w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.