26.04.2024r. – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH Spółce Akcyjnej – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Ewa Tomaszewska, wyrokiem z dnia 26.04.2024 r. (sygn. akt I ACa 708/23) na rozprawie ustalił, że oddala apelację pozwanego; zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.