26.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Ewa Tomaszewska  wyrokiem z dnia  26.04.2023  (sygn. akt: I  ACa 1403/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 25 maja 2022 r. sygn. akt I C 1453/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Ge Money Bank  S.A.  jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że z punktów II (drugiego) i IV (czwartego) wyroku wyeliminował solidarność po stronie powodowej,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  4050  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.