25.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International  AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska  wyrokiem z dnia  25.04.2023  (sygn. akt: I  ACa 1773/22) na rozprawie oddalił  apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 812/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z EFG Eurobankiem Ergasias Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, reprezentowany przez Oddział w Polsce) nie istnieje z powodu jej nieważności ,  zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II i III (drugim i trzecim) w ten tylko sposób, że  odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził do dnia 6 czerwca 2022 r., oddalając powództwo o odsetki w pozostałym zakresie i zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów, do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 327.420 zł  obejmującej wartość wypłaconego powodom kapitału kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.