23.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Deutsche Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I  Wydział Cywilny (Małgorzata Rybicka – Pakuła) sygn. akt: I  ACa  493/21   wyrokiem na rozprawie w  dniu  23.03.2022 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego  w Gdańsku z  dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 2/18 w ten sposób, że : w punkcie 1 (pierwszym) pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 13 czerwca 2011r. nr DR 92/2011 wystawiony przez Deutsche Bank PBC Spółkę Akcyjną w Warszawie (obecnie Deutsche Bank Spółkę Akcyjną w Warszawie), któremu Sąd Rejonowy w Sopocie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt I Co 1089/11 w całości; w punkcie 2 (drugim) zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.417 zł (jedenaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,  w punkcie 3 (trzecim) nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie zostali zwolnieni; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.