23.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska  wyrokiem z dnia  23.02.2023  (sygn. akt: I  ACa  1452/22) na rozprawie oddalił apelację  PKO BP  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  17 maja 2022 r., sygn. akt XV C 1533/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Nordea Bank Polska  S.A.  jest nieważna , zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II (drugim) w ten tylko sposób, że  odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził  do dnia 4 listopada 2022 r., oddalając powództwo o odsetki w pozostałym zakresie i zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów, do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 244.544 PLN obejmującej wartość wypłaconego powodom kapitału kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty, oddalił  apelację w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę  4050   PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.