23.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Piotr Pancer wyrokiem z dnia  23.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  121/19)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z Ge Money Bank S.A. ,  zasądził  na rzecz powódki 143 866 PLN z odsetkami od 15 marca 2019 oraz 11 grudnia 2020 do dnia zapłaty, zasądził  na rzecz powoda 143 866 PLN z odsetkami od 15 marca 2019 oraz 11 grudnia 2020 do dnia zapłaty, zasądził na rzecz powódki 15 535 CHF z odsetkami od 15 marca 2019 oraz 11 grudnia 2020  do dnia zapłaty , zasądził na rzecz powoda 15 535 CHF z odsetkami od 15 marca 2019 oraz 11 grudnia 2020 do dnia zapłaty,  oddalono pozew w pozostałym zakresie, kosztami postępowania zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania obciążył pozwanego Santander Bank Polska S.A. w Warszawie w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.
Zdaniem Sądu konieczność formułowania wyroku jako żądanie ustalenia nieistnienia  wynika z aktualnego orzecznictwa SN, chociaż jest w tym zakresie sprzeczne z wcześniejszym orzecznictwem. Nieważność wynika z eliminacji klauzul niedozwolonych.  Już w $1 umowy mowa o kursach kupna i sprzedaży w tabeli Banku co przesądza o braku możliwości eliminacji samego zapisu dotyczącego marży. Nie realizowałaby to też efektu odstraszającego oraz nie przywracałoby równowagi stron. Nie są to świadczenia okresowe, poza tym istotna chwila działania konsumentów dla początku biegu przedawnienia. Niezasadne prawo zatrzymania , nie jest to umowa wzajemna, nie może być to zarzut ewentualny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.