22.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Anna Chabowska, wyrokiem z dnia 22.03.2024 r. (sygn. akt: I C 1765/19) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna, którego następcą prawnym jest pozwany Bank PKO BP Spółka Akcyjna jest nieważna w całości; zasądził na rzecz powodów kwotę 27.555,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14.10.2020 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.