21.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Warszawie VI  Wydział Cywilny,  referent SSA Urszula Wiercińska  wyrokiem z dnia 21.12.2022  (sygn. akt:  VI ACa 397/21) na rozprawie zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt XXV C 2601/18 w całości ustalając, że umowa kredytu z 2007 r. zawarta między Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a powodem jest nieważna; zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwoty: 164.116  PLN i 63656 CHF, zastrzegając, że zapłata wymienionych kwot na rzecz powoda nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez niego na rzecz pozwanego zwrotu kwoty kapitału w wysokości 480.671,22 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot; oddalił powództwo główne w pozostałej części; zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu; nakazał pobrać od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 425,16  tytułem uzupełnienia nieuiszczonych wydatków; oddalił apelację w pozostałej części;  zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 9.100 tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd  I  instancji błędnie dokonał analizy prawnej umowy. Umowa kredytu jest nieważna. W umowie kredytowej są klauzule abuzywne, po ich usunięciu umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, dochodzi do jej upadku. Nie ma przepisów dyspozytywnych, które można wprowadzić do umowy kredytowej. Zdaniem Sądu umowa kredytu jest umową wzajemną.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.