20.06.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny,  referent SSA Anna Strugała wyrokiem z dnia  20.06.2023  (sygn. akt: V  ACa  658/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 roku, sygn. akt I C 1257/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Getin Bank S.A. jest nieważna,  zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II (drugim) w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 21.316,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 września 2022 roku do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.