13.06.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I Wydział Cywilny,  referent SSO  Beata Grygiel -Stelina wyrokiem z dnia  13.06.2023 r.  (sygn. akt:  I C 187/20)  na rozprawie ustalił, że umowa z kredytu z  2006 r. zawarta pomiędzy powodami  a GE Money Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (obecnie Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku) jest nieważna; zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów :kwotę 39.892,16 zł. wraz  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, kwotę 24.184,99 CHF wraz  odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów  kwotę 6.434,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty; nakazał ściągnąć od pozwanego Banku BPH. S.A. w Gdańsku na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 89,31 zł.  z tytułu kosztów sądowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.