20.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Piotr Pancer wyrokiem z dnia  20.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  1795/20)  na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. (aktualnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu)  S.A. w 2008 r. , zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda  kwotę 45 450  PLN   wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził  od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 45 450  PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 13 741 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 13 741 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałej części; kosztami postępowania zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania obciążył  pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu;

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.