19.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa pożyczki nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSO Magdalena Lemańczyk – Lis , wyrokiem z dnia 19.11.2021  roku , w sprawie o sygn. akt: I C  1400/20  , ustalił że umowa o pożyczkę hipoteczną  z 2008 roku zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna  oraz zasądził od   mBank S.A.   na rzecz powodów kwotę  232978 PLN wraz z należnymi odsetkami , w pozostałym zakresie oddalił pozew.  Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi w kwocie 11817 PLN.

Sąd podzielił stanowisko wyrażone przez stronę powodową uznając, iż zwarta przez strony umowa  jest nieważna. 

Zdaniem Sądu przedmiotowa umowa nie była ustalana indywidualnie, a jej zapisy nie były jednoznaczne i przejrzyste, ponadto konsumenci nie zostali przez bank odpowiednio pouczeni o ryzyku związanym z umową. Sąd podkreślił, iż umowa ta narażała konsumentów a niczym nieograniczone ryzyko finansowe.  Ponadto Sąd podkreślił, iż powodom przysługiwał interes prawny w powództwie o ustalenie, ponieważ koniecznym było unormowanie obowiązków stron na przyszłość, a także wskazał, iż pozwany bank zachował się wobec konsumentów nielojalnie, w szczególności poprzez fakt wydania klientom niejednoznacznego zaświadczenia o dokonanych wpłatach na rzecz umowy.  Wskazano, iż w sytuacji gdy konsumenci żądali unieważnienia umowy, Sąd nie mógł uzupełnić umowy o nową treść. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.