19.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Agnieszka Piotrowska, wyrokiem z dnia 19.04.2024 r. ( sygn. akt XV C 677/21) na rozprawie ustalił, że umowa o kredyt zawarta pomiędzy stronami jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 196.539,38 zł zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów 186 240, 24 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot: – 149.311,45 zł od dnia 19 czerwca 2021r. do dnia zapłaty, – 47.227,93 zł od dnia 13 lutego 2024r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 12.947,07 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 lutego 2024r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 12.947,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 lutego 2024r. do dnia zapłaty; ustalił, że koszty procesu obciążają

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.