19.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA  Małgorzata Zwierzyńska wyrokiem z dnia 19.04.2023  (sygn. akt: I ACa  1116/22 ) oddalono apelację PKO BP  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 5 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 598/18  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska  S.A.  jest nieważna,  zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II (drugim) o tyle tylko, że odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 163.535 PLN  i od kwoty 202.211  CHF zasądził  od pozwanego na rzecz powodów od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oddalając powództwo w pozostałym zakresie, oddalił  apelację w pozostałej części, zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.