17.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe  w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent SSR  Marek Jankowski  wyrokiem z dnia  17.05.2022 r.  (sygn. akt: I C  1298/19) na  posiedzeniu niejawnym ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z  PKO BP  S.A.   jest nieważna, zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz powoda  kwotę  5946 PLN  oraz kwotę  12579 CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od  PKO BP   S.A. na rzecz powoda  kwotę  6817  PLN  tytułem zwrotu  kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.