15.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska-Łupina, wyrokiem z dnia 15 stycznia 2024 roku (sygn. akt: I C 1103/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powódki kwotę 292.320,99 zł oraz kwotę 75.265,43 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 maja 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.