14.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy  V  Wydział Cywilny Odwoławczy w Warszawie,  referent SSO  Agnieszka  Łukaszuk  wyrokiem z dnia  14.11.2022  (sygn. akt: V ACa  1027/20 ) na rozprawie na skutek apelacji  Raiffeisen Bank International  AG  od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 10 lutego 2020 r., sygn. akt VI C 2904/18, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: „zasądza od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 58.082 PLN  za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 100.000 PLN i oddala powództwo w pozostałym zakresie”,  oddalił  apelację w pozostałym zakresie, zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz  powodów  kwotę 2.700 PLN  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.