14.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Getin Noble Bank   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Leszek Jantowski  wyrokiem z dnia  14.11.2022  (sygn. akt: V ACa   442/22) na rozprawie   na skutek apelacji Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 17 lutego 2022 r., sygn. akt I C 1824/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Getin  Bank  S.A.   jest nieważna ,  zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w całości w ten sposób, że zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 40.998 PLN tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 407.430 PLN   za okres od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. i oddalił  powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie , oddalił  apelację w pozostałej części, zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.