14.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny Odwoławczy,  referent SSO Dorota Budzisz wyrokiem z dnia  14.02.2023 (sygn. akt: XVI Ca 1004/21) na rozprawie  na skutek apelacji  powoda i pozwanego  od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021r. wydanego w sprawie o  sygn. akt XI C 151/19 zmienił zaskarżony wyrok w punkcie  II, III i IV w ten sposób, że:  w punkcie II zasądził  od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 3.365 zł PLN  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2019r. do dnia zapłaty, w punkcie III zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6.117 tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.617 zł  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,  w punkcie IV nakazał ściągnąć od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku kwotę 356 PLN  (tytułem kosztów sądowych, oddalił apelację pozwanego, zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 2.450 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kwotę 2.250 PLN  tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
Apelację powoda należało uwzględnić. Zdaniem Sądu odwoławczego nie została określona kwota zobowiązania Banku, zastrzeżono jedynie zasadę przeliczenia i wypłaty. Abuzywność tego rozwiązania, wobec braku jednoznaczności zobowiązania głównego prowadzi do nieważności, eliminacji klauzuli denominacyjnej. Żadnych kryteriów ustalania świadczenia nie było w umowie kredytowej. Bez znaczenia w jaki sposób Bank ustalał kursy i czy stosował swoje wewnętrzne regulacje, gdyż i tak nie stanowiły części umowy. Brak prawidłowego spełnienia obowiązku informacyjnego. Brak możliwości wykonywania umowy w CHF, prowadzi  do umowy o odmiennej treści oraz odmiennym charakterze, co prowadzi do unieważnienia umowy kredytowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.