12.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank   S.A. – umowa  kredytu jest  nieważna  w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent SSA   Zbigniew Merchel   wyrokiem z dnia  12.05.2022  r.  (sygn. akt: I ACa   940/21) na  rozprawie  na skutek apelacji  mBank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  31.05.2021 r. ( sygn. akt:  I C  584/20)  zmienił zaskarżony wyrok tylko w zakresie eliminacji słowa solidarnie z pkt. I i IV wyroku  Sądu I instancji, w pozostałym zakresie oddalił apelację, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego  niezasadny był zarzut art. 233 kpc  i art. 189 kc . Powodowie mieli interes prawny, aby domagać się ustalenia unieważnienia umowy. W umowie kredytowej istnieją klauzule abuzywne, zapisy umowy nie były negocjowane. Obowiązek informacyjny banku był niewłaściwy, były to nieuczciwe zapisy umowy. Powinno dojść do eliminacji tych zapisów.

Do umowy  nie wprowadzono zapisów z ustawy antyspreadowej. Nie było możliwe wprowadzenie średniego kursu NBP do umowy kredytowej. Nie był zasadny zarzut przedawnienia ze strony banku.

Strona  powodowa ma świadomość konsekwencji unieważnienia umowy. Zdaniem Sądu  nie ma solidarności po stronie powodowej.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.