11.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Piotr Kowalski wyrokiem z dnia  11.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  1531/20)  na rozprawie ustalił,  że  umowa kredytu  zawarta w w 2008 r.  między  GE Money  Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku jako kredytodawcą a powodami    jako kredytobiorcami   jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów  kwotę 34.079 zł, 79 gr. oraz 36.343, 71 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi  od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia zapłaty, ustalił, że  spłata dokonana na rzecz jednego z powodów, w jakiejkolwiek części wyżej wskazanych  kwot  zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty tej części wobec pozostałego powoda, Oddalił powództwo odnośnie żądania odsetek za opóźnienie za okres  od dnia 13 października 2020 r. do dnia 3 listopada  2020 r. , zasądził od pozwanego Banku  BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku   łącznie  na rzecz powodów  1.000 zł. tytułem zwrotu opłaty sądowej , 2.000 zł. tytułem zwrotu zaliczki na opinię biegłego  oraz kwotę 5.434 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Ustalił, że  spłata dokonana na rzecz jednego z powodów, w jakiejkolwiek części wyżej wskazanych  kwot  zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty tej części wobec pozostałego powoda, nakazał ściągnąć  od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej  z siedzibą w Gdańsku  na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 880 zł, 32 gr. tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.