11.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Idasiak – Grodzińska wyrokiem z dnia  11.04.2023 (sygn. akt: I ACa 1818/22) na rozprawie  oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 lipca 2022 r., sygn. akt I C 715/20 w którym ustalono, iż umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A.  jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim) w ten tylko sposób, że  odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził do dnia 23 listopada 2021 r., oddalając powództwo o odsetki w pozostałym zakresie i zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów, do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 257.445 PLN   obejmującej wartość wypłaconego powodom kapitału kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty, oddalił  apelację w pozostałym zakresie, zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.