10.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( del.  do  SO  Michał Jank )  wyrokiem z dnia 10.09.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 80/20 ) ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Kredyt Bankiem poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zniósł koszty między stronami. 

Z ustnych motywów Sądu wynika, że  umowa stron sprzeczna jest z art. 69 Prawa Bankowego, gdyż nie zawiera kwoty kredytu. Brak jest w umowie jednoznacznych i precyzyjnych mechanizmów określających udostępnienie kredytobiorcy konkretnej kwoty kredytu. Sąd wskazał, iż kredytobiorca musi wiedzieć jaka kwota zostanie mu udostępniona i jaką kwotę będzie musiał spłacić. 

Brak jest także precyzyjnych mechanizmów spłaty kredytu. 

Ponadto Sąd zauważył, iż Bank ma duży margines swobody ustalania kursów walut, wskazując, iż kredytodawca nie może jednostronnie decydować o wysokości zobowiązania.

Na marginesie Sąd zaznaczył, iż brak było odpowiedniego pouczenia kredytobiorców o ryzyku kursowym. 

Sąd jednak oddalił roszczenie o zapłatę powodów wskazując iż zdaniem Sądu zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank jest zasadny, zarówno w zakresie wpłat w PLN jak i CHF (przeliczonych według kursu średniego NBP).

Sąd stwierdził, iż nie jest możliwe uznanie przedawnienia po stronie Banku, ponieważ byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.