10.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Magdalena El-Hagin wyrokiem z dnia  10.06.2022 r.  (sygn. akt: XV C 298/21    ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank

International AG   na rzecz powoda  kwotę 125418   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powoda  kwotę  6417  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.