10.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III Wydział Cywilny ( SSO  Krzysztof Gajewski )

sygn. akt: III Ca 1026/21   wyrokiem na rozprawie w dniu 10.02.2022 r. oddalił apelację  mBank  S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni   z dnia 23.07.2021   r. (sygn. akt:  I C  522/18), i zasądził od   Banku  na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  1800  PLN .

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż podziela ustalenia dokonane przez Sąd Rejonowy.

Sąd Odwoławczy podkreślił, iż umowa kredytu jest nieważna z uwagi na znajdujące się w niej klauzule niedozwolone, które były niejednoznaczne. Wskazano, iż przedmiotowa umowa nie została indywidualnie ustalona ze stroną powodową.

Ponadto Sąd podkreślił, iż strona powodowa nie miała żadnej możliwości oszacowania ryzyka związanego z zawartą umową. Strona powodowa nie wiedziała w jaki sposób Bank będzie ustalał kurs waluty wykorzystywany do realizacji niniejszej umowy. Bank miał zupełną dowolność w zakresie przeliczania kredytu strony powodowej.

Sąd podkreślił, iż takie działania banku były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumenta. Podkreślono także, iż bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy bank ostatecznie korzystał z możliwości kształtowania wysokości zobowiązania strony powodowej, gdyż istotne jest występowanie samej groźby wykorzystania takiej klauzuli. Co więcej zdaniem Sądu nie istnieje możliwość uzupełnienia umowy o nową treść po usunięciu klauzul niedozwolonych.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.