05.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV Wydział Cywilny,  referent SSO  Agnieszka Piotrowska wyrokiem z dnia  5.04.2023 r.  (sygn. akt: XV C 665/20  )  na rozprawie ustalił nieważność  z umowy  kredytu  zawartej z  GE Money Bank  S.A. , zasądził od Bank BPH  S.A.  na rzecz powodów kwotę  144899  PLN   wraz z należnymi odsetkami, ustalił,  że Bank ponosi  w całości koszty procesu, oddalił  powództwo w pozostałym zakresie.
Zdaniem Sądu, w żadnym dokumencie nie sprecyzowano sposobu ustalania marży, to że w toku postępowania ustalono taki sposób w toku postępowania nie ma znaczenia wobec badania abuzywności wg stanu z chwili zawierania umowy. Orzecznictwo TSUE sprzeciwia się dzieleniu postanowień umowy. Niezasadny zarzut zatrzymania, zwrot całej dochodzonej kwoty. Oddalenie tylko odsetek w części – odsetki od dnia następnego od dnia doręczenia pozwu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.