7.06.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent SSO  Marcin Cichosz wyrokiem z dnia  7.06.2023 r.  (sygn. akt:  I C 862/20)  na rozprawie ustalił przesłankowo, że umowa zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna, zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 161.428,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
– od kwoty 125.348,93 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) od dnia 16 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty,
– od kwoty 36.079,44 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia zapłaty; umarza postępowanie w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 6.417,00 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.