6.06.2023r. – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO Maciej Hintertan  wyrokiem z dnia  6.06.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 777/20)  na rozprawie ustalił, że  umowa  kredytu  sporządzona w 2007 roku, zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego – Nordea Bank Polska S.A.  z/s w Gdyni, jest nieważna, zasądził od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 134.834,39 zł wraz  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 września 2020r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, zasądził od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.