29.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Elżbieta Milewska-Czaja wyrokiem z dnia  29.03.2023 (sygn. akt: V ACa 657/22) na rozprawie oddalił apelację Santander Consumer Bank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2022r., sygnatura akt I C 2017/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Santander Consumer Bank  S.A.  jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II(drugim) w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 70.430 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo  w pozostałym zakresie; w punkcie III( trzecim) w ten sposób, że zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6400 PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu; oddalił apelację powodów w pozostałym zakresie; oddalił  apelację pozwanego, zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5625 PLN  tytułem zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.